Okna
Drzwi
Bramy
Rolety
Aluminium
Parapety
Dodatki

Okna Drzwi Bramy Rolety Aluminium Parapety Dodatki


KONTAKT
DANE KONTAKTOWE JAK DOJECHAĆ FORMULARZ KONTAKTOWY RODO

RODO

INFORMACJE DOT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
na podstawie
ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”)

1. Informujemy, że przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe.
2. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest TERMOSYSTEM Jakub Wójciak z siedzibą przy ul. Zakopiańskiej b.n., 34-700 Rabka-Zdrój, NIP 735-138-49-52.
3. Będziemy przetwarzać następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych:  podstawowe dane identyfikacyjne (imię, nazwisko), adres, adres e-mail, numer telefonu, nr PESEL.
4. Przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych odbywa się w następujących celach: przygotowania do zawarcia umowy na usługę remontowo-budowlaną (art. 6 ust. 1 lit. B RODO) - podanie danych jest dobrowolne, ale jest niezbędne dla przygotowania umowy oraz kontaktu z Panem/Panią; zawarcia i realizacji umowy na usługę remontowo-budowlaną (art. 6 ust. 1 lit. B RODO) - podanie danych jest dobrowolne, ale jest niezbędne dla zawarcia i wykonania umowy oraz kontaktu z Panem/Panią; wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas (art. 6 ust. 1 lit. C RODO); przekazywanie dokumentów do naszych partnerów, podwykonawców, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. F RODO); ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. F RODO); przesyłania oferty handlowej dot. naszych produktów i usług drogą mailową, jeżeli wyrazi Pan/Pani na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. A RODO).
5. Skutki podania przez Pana/Panią danych osobowych są następujące:  w celu przygotowania do zawarcia umowy na usługę remontowo-budowlaną (art. 6 ust. 1 lit. B RODO) jest warunkiem podjęcia czynności przygotowania umowy; brak podania danych skutkować będzie niepodjęciem żadnych czynności co do przygotowania umowy; w celu zawarcia i realizacji umowy na usługę remontowo-budowlaną (art. 6 ust. 1 lit. B RODO) jest warunkiem zawarcia i realizacji tej umowy; brak podania danych skutkować będzie odmową zawarcia umowy i jej realizacji; przesyłania oferty handlowej dot. naszych produktów i usług drogą mailową na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. A RODO).
6. Pana/Pani dane osobowe są udostępnianie podmiotom współpracującym z nami w celu realizacji umów, a także innym podmiotom w zakresie, w jakim jest to potrzebne do prawidłowego funkcjonowania firmy.
7. Czas przechowywania Pana/Pani danych osobowych jest uzależniony od celu przetwarzania tych danych: w przypadku przygotowania do zawarcia umowy na usługę remontowo-budowlaną (art. 6 ust. 1 lit. B RODO) - przez okres negocjowania umowy do umówionego terminu zawarcia umowy; w przypadku zawarcia i realizacji umowy na usługę budowlaną wymiany okien (art. 6 ust. 1 lit. B RODO) - do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy lub okresu gwarancji (np. czas obejmowania gwarancji); w przypadku wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas, np. prowadzenia księgowości oraz  realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów, jak przekazywanie dokumentów naszym partnerom i podwykonawcom (art. 6 ust. 1 lit. F RODO) - przez okres obowiązywania umowy oraz wynikający ze szczególnych przepisów prawa; ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. F RODO) - do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy; przesyłania oferty handlowej dot. naszych produktów i usług drogą mailową na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. A RODO) - do czasu aż cofnie Pan/Pani zgodę. Nie będziemy przechowywać danych przez okres dłuższy niż jest to niezbędne do realizacji celów, w jakich są one przetwarzane.
8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych ma Pan/Pani prawo do: żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych osobowych lub do ich usunięcia; w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda - wycofania w dowolnym momencie udzielonej wcześniej zgody na przetwarzanie danych osobowych, przy czym cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pana/Pani zgody przed jej wycofaniem; wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych z Pana/Pani szczególną sytuacją, gdy przetwarzamy dane do celów wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów (art. 21 ust. 1 RODO); żądania przeniesienia danych osobowych, przetwarzanych w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzanych na podstawie zgody; wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, iż przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy RODO.